Hoe gaan we om met uw privacy?

Privacyverklaring website Sjoenenstil.nl

v01201901

Persoonsgegevens die wij verwerken en bijbehorende grondslag

Website:
Onze site maakt gebruik van IP-herkenning, uw IP-adres (= het uniek nummer van uw internet-adres) wordt gerekend tot ‘persoonsgegevens’. IP-herkenning is nodig om de veiligheid van onze site te waarborgen en bezoek vanaf verdachte / onveilige IP-adressen te weren. Daarnaast gebruiken wij Cookies (zie verderop), die helpen om de site te verbeteren en het bezoek te meten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Ten behoeve van onze mailings:
Voornaam, Achternaam, e-mailadres.
Grondslag: deze gegevens zijn van belang om u – uitsluitend op uw verzoek – geregeld mailings te sturen via e-mail. Voornaam en achternaam zijn overigens “niet verplichte velden” deze hoeft u dus niet in te vullen om onze mailings te ontvangen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt als boven omschreven en ze worden ook op geen enkele wijze gedeeld met derden.

IP-adres.
Grondslag: ten behoeve van beveiliging van de site en bescherming tegen ongeoorloofd gebruik
Gegevens over het gebruik van onze website.
Grondslag: sjoenenstil.nl analyseert m.b.v. cookies uw bezoekgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van informatie af te stemmen op uw voorkeuren. Deze gegevens zijn op geen enkele wijze te herleiden naar fysieke personen.
Internetbrowser en apparaat type (besturingssysteem en schermresolutie).
Grondslag: ten behoeve van optimalisering van de site.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij gebruiken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens anders dan de hiervoor vermelde.  Een uitzondering is het gebruik van cookies en IP-adresgegevens ten behoeve analyse software voor de optimalisering van onze site en het meten van effecten van eventuele campagnes. Dit doen wij met Google Analytics. Google analytics-gegevens zijn door ons afgeschermd en geanonimiseerd en beantwoorden aan de AVG eisen (AVG = Algemene Verordening Gegevensbescherming, de wet waar het allemaal om draait). Het IP-adres wordt gemaskeerd en is dus deels versleuteld /onzichtbaar gemaakt en dus niet herleidbaar, er is een verwerkingsovereenkomst met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Sociale media
Met betrekking tot onze Sociale Media pagina’s (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Flickr etc.) gelden de aldaar in de gebruiksvoorwaarden omschreven privacyvoorwaarden, met dien verstande dat wij van onze kant de privacy waar mogelijk hebben gemaximaliseerd zover als onze persoonlijke instellingen van deze media dit toelaten.

Toestemming
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via SjoenEnStil(a)gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Sjoenenstil.nl neemt nimmer besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Sjoenenstil bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:
e-mailadres gedurende maximaal 5 jaar. Na 5 jaar zullen we een gerichte mailing doen waarmee u zich opnieuw dient aan te melden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Sjoenenstil.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. (Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone). De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Sjoenenstil neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met SjoenEnStil[a]gmail.com

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sjoenenstil.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde, u vertegenwoordigende persoon of organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar SjoenEnStil[a]gmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende zaken zwart, zodat ze onleesbaar zijn: uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
We willen u tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanspreekpunt
Het beheer met betrekking tot de privacy is gedelegeerd aan stichting Verontruste Plateaubewoners p/a Gasthuis 18 6268NN Bemelen (gemeente Eijsden-Margraten).  Mail: SjoenEnStil[a]gmail.com