PvdA – ‘Méér handhaven op overlast en veiligheid’

Commentaar / samenvatting redactie Sjoen & Stil:
PvdA: “Op vliegoverlast moet meer gehandhaafd worden en er moet meer geïnvesteerd worden in veiligheid en leefbaarheid rond vliegvelden. Hiertoe worden convenanten gesloten met bewoners en gemeenten.”

Onze conclusie: PvdA kiest niet echt. Ze wil het vliegveld zijn gang laten gaan maar wil wel de gezondheid en leefbaarheid in de gaten te houden. Hopelijk zijn ze onder invloed van de oplaaiende discussie de goede kant op te bewegen als het op coalitiebesprekingen aankomt… Dan hangt het dus van andere partijen af. Wij vragen ons af of het verstandig is op de PvdA te stemmen.  

Uit het verkiezingsprogramma:


Door zijn internationale ligging heeft Limburg met vele vliegvelden te maken. Door de economische ontwikkeling van de laatste jaren is het aantal vliegbewegingen fors toegenomen. Dit betekent dat ook de negatieve consequenties van het vliegen voor leefbaarheid, veiligheid en gezondheid zijn toegenomen. Vooral de Limburgers die wonen in de omgeving van Maastricht Aachen Airport, Bierset Luik, Weeze, en NATO Airbase Geilenkirchen ondervinden daarvan de gevolgen.

Hoe belangrijk economische ontwikkeling ook is, voor ons staan de gezondheid en het welzijn van de omwonenden voorop. Het aanpakken van de negatieve consequenties voor omwonenden moet prioriteit krijgen in onze provincie. Dus: betere handhaving, niet gedogen, meer investeren in leefbaarheid en veiligheid voor bewoners in de directe omgeving, meer inzet van innovatieve technologie om overlast tegen te gaan, meer maatschappelijke verantwoordelijkheid van vliegvelden en vliegorganisaties voor de negatieve gevolgen van hun activiteiten. Denk aan vliegroutes- en tijden, kwaliteit van toestellen, inzet van innovatieve luchtvaart- en luchthaventechnologieën, en meer geavanceerde lawaaibestrijding ter plaatse.

Daarbij moeten de best beschikbare methodieken wat betreft berekening, meting, en monitoring van geluidsoverlast worden ingezet, onder supervisie van onafhankelijke deskundigen. Ook moet, in aanvulling op – nadrukkelijk niet in plaats van – het voorgaande, schadeloosstelling van nabije, gehinderde omwonenden worden overwogen. De omgeving van vliegvelden dient als prioritair gebied te worden aangewezen om investeringen in woningen en woonomgeving te doen: onze burgers hebben daar recht op. De provincie zal convenanten met bewoners, gemeente en vliegvelden afsluiten om afspraken over ‘gedrag’ en afgesproken maatregelen expliciet vast te leggen.

Samen met de landelijke overheid en de Euregionale buurlanden zal ook het ‘grenzeloze’ vliegverkeer van en naar Nederlandse, Duitse en Belgische vliegvelden beter moeten worden geregeld en de overlast daarvan verminderd. Op deze wijze kunnen vliegvelden de kans grijpen om zich te ontwikkelen als een maatschappelijk verantwoord voorbeeldproject op de route naar duurzame luchtvaart met minimale belasting voor omwonenden, het milieu, en het klimaat. Daarbij dient de luchtvaartsector ook te voldoen aan de algemene voorwaarden van adequate beloning, goede werkkwaliteit, en verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Speerpunt
Op vliegoverlast wordt meer gehandhaafd, en er wordt meer geïnvesteerd in veiligheid en leefbaarheid rond vliegvelden. Hiertoe worden convenanten gesloten met bewoners en gemeenten.

Natuurlijk heeft een partij meer standpunten, bijvoorbeeld over duurzaamheid, zorg et cetera.
Daarom hier de link naar het volledige verkiezingsprogramma (Pdf)